டிசம்பர்-6. புரட்சியாளருக்கு வீரவணக்கம்!

  • ஆதிக்க சாதி வெறித்தனத்தை வேரறுப்போம்!
  • சாதிய சடங்குகளை சவக்குழிக்கு அனுப்புவோம்!
    • தமிழக மக்களாய் ஒன்றிணைவோம்!.

தமிழ்த் தேசக் குடியரசு இயக்கம்

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *