தமிழகத்தில் இயங்கும் இந்திய அரசு அலுவலகங்களை முற்றுகையிடுவோம்

காவிரி உரிமை மீட்புக் குழு போராட்டத்தில் இணைந்து அனைத்து இயக்கத்தினரும் அணிதிரண்டு போராடுவோம்.

அழைக்கிறது…

தமிழ்த் தேசக் குடியரசு இயக்கம்

03-04-2018

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *